PIR 感应器

人体移动探测报警器-MA20
人体移动探测报警连遥控器-MA30
人体移动探测长距离报警连遥控器-MA90
人体移动探测报警器-MH303
蓝牙人体移动探测报警器-MH305V